16/11/2013

• Tuổi trẻ...Mong ước vẫn là mơ ước, cái hiện thực không nắm rõ thì ảo ảnh mãi phù du.

Tuổi trẻ chẳng nên ưu sầu mà không hiểu sao bi quan như dòng lũ xoáy mòn tâm trí.

Niềm vui phải chạy chọt hứng lấy, nỗi buồn lại đứng ngồi đổ xô.

Rời rạc mà cô đặc.
Từng khối mà rã ra.