13/01/2015

• Vài ba vết máu loang chiều mùa đông...


'' Vài ba vết máu loang chiều mùa đông...''