03/01/2014

• Tuyệt vọng...?
"Phải có một nỗi tuyệt vọng nào đó khởi đầu để tôi không ngừng dan díu với những giọt nước mắt của đời làm của cải riêng tư.
Eva ăn trái cấm và sự sống thành hình.
Tôi e cũng đã từng nuốt những giọt nước mắt để biết tận tình nói về những giọt nước mắt kia. "

|Trịnh Công Sơn|